تنهایی

گاهی تنها میشوی

نه اینکه کسی نباشد

نه!

اینکه کسی آشنایت نباشد

همراهت نباشد, یعنی تنهایی...

خیره میشوی

و انگار

تمام دنیا برایت تنگنایی میشود

که اشکت را درمیآورد

اما منتظر میمانی

و میگردی

به دنبال یک روزنه

یک امید...

(یک امید کوچک)

/ 0 نظر / 66 بازدید